POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
FARBIARNIA SPACE

FARBIARNIA SPACE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim Użytkownikom ochronę prywatności oraz zachowanie w poufności przekazywanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez spółkę FARBIARNIA SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Józefa Piłsudskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000865075, NIP: 9372731058, REGON: 387295892 (zwana dalej także: „FARBIARNIA SPACE” lub „Administrator”), pozyskanych za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem: https://www.farbiarniaspace.com/ (zwanej dalej także „platforma internetowa”).

Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności oraz informacją o plikach cookies. Wchodząc na stronę platformy internetowej lub korzystając z niej i przekazując dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki Prywatności.

§1. Słowniczek
Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności wykorzystywane są poniższe pojęcia należy rozumieć je następująco:

a. Administrator – należy przez to rozumieć spółkę FARBIARNIA SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Józefa Piłsudskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000865075, NIP: 9372731058, REGON: 387295892 (zwana dalej także: „FARBIARNIA SPACE”);
b.Dane osobowe – należy przez to rozumieć wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
c. Polityka – należy przez to rozumieć niniejszy dokument stanowiący Politykę Prywatności oraz Informację o plikach cookies;
d. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
e. Platforma internetowa/Serwis – należy przez to rozumieć stronę internetową prowadzoną przez Administratora pod adresem: https://www.farbiarniaspace.com/
f. Użytkownik – należy przez to rozumieć, osobę fizyczną, która odwiedza platformę internetową Administratora oraz korzysta z oferowanych przez Administratora usług tj. w szczególności rezerwacji dnia próbnego oraz newslettera;
g. Pliki cookies – należy przez to rozumieć, dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, podczas gdy Użytkownik odwiedza platformę internetową. Pliki cookies są zaszyfrowane, więc osoby niepowołane, nie mają do nich dostępu (dalej także: „cookies”).

§2. Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z platformy internetowej odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO” oraz ustawą o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administratorem Danych Osobowych jest FARBIARNIA SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Józefa Piłsudskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000865075, NIP: 9372731058, REGON: 387295892.

3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach platformy internetowej, w tym realizacji przysługujących Użytkownikowi praw wobec danych osobowych można skontaktować się z Administratorem:
– telefonicznie pod numerem telefonu: +48 600440704
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: hello@farbiarniaspace.com
– pisemnie pod adresem: FARBIARNIA SPACE sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Józefa Piłsudskiego 3

4. W ramach korzystania przez Użytkownika z platformy internetowej, Administrator zbiera dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Platformy internetowej, tj. w szczególności:

a. rezerwacji dnia próbnego (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, firma, NIP),

b. realizacji usługi tzw. newslettera (imię, nazwisko, adres e-mail, firma),

c.obsługi formularza kontaktowego (imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, adres e-mail, NIP oraz inne dane przekazane przez Użytkownika w treści wiadomości/zapytania w zakładce „Kontakt” za pomocą umieszczonego tam formularza kontaktowego (np. informacje zawarte w treści zapytania).

5. Podstawa prawna, cel przetwarzania danych osobowych, a także okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od sytuacji, w jakiej dochodzi do przekazania danych osobowych Użytkownika Administratorowi. W ramach funkcjonowania Platformy internetowej wyróżnia się w szczególności następujące podstawy, cele oraz okres przetwarzania danych osobowych:

a. w zakresie rezerwacji dnia próbnego:
– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy w zakresie realizacji usługi coworkingu oferowanej przez Administratora, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
– przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania tj. przez czas trwania rezerwacji oraz świadczenia usługi dnia próbnego, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO,

b. w zakresie realizacji usługi tzw. „newslettera”:
– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w formularzu bądź mailowo, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług;
– przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji wybranych celów tj. przez czas prowadzenia newslettera przez Administratora, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika w tym zakresie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO,

c. w zakresie obsługi formularza kontaktowego:
– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez Użytkownika w momencie przesłania wiadomości/zapytania do Administratora, która jest niezbędna do odpowiedzi na przesłaną wiadomość/zapytanie, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
– przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania tj. przez czas obsługi zapytania/wiadomości, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika w tym zakresie, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO,

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia oraz podmioty z współpracujące z Administratorem, takie, jak np.: księgowość czy dostawca usług IT.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG). Jednak w przypadku przekazania danych do państw trzecich, będzie stosować odpowiednie instrumenty prawne zapewniające bezpieczeństwo danych.

8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji i nie stosuje profilowania w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników.

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usługi rezerwacji dnia próbnego, usługi newslettera oraz formularza kontaktowego.

10 W każdej chwili Użytkownik ma prawo:

a. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe Użytkownika, a także prawo dostępu do tych danych, w tym żądania wydania ich kopii (art. 15 RODO),

b. żądania sprostowania danych osobowych Użytkownika, jeżeli są nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia (art. 16 RODO),

c. żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Użytkownika (art. 17 RODO),

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika (art. 18 RODO),

e.przenoszenia danych osobowych Użytkownika (art. 20 RODO).

11. Użytkownik ma także prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO, w zakresie przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.

12. W każdej chwili Użytkownik ma prawo wycofać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na ważność przetwarzania przed cofnięciem zgody.

13. Użytkownik ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora. Organem nadzorczym, ustanowionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

14. Powyższe, szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności szereg praw przysługujących Użytkownikowi w tym zakresie, są przedstawiane Użytkownikom każdorazowo w klauzuli informacyjnej w momencie przekazywania przez nich danych osobowych, a następnie w każdej chwili dostępne są dla Użytkowników w niniejszej Polityce prywatności.

§3. Zasady ogólne
1. Administrator dąży do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa, tj. w szczególności Administrator stosuje następujące rozwiązania zapewniające:

a. szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

b. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

c. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

2. Stosowane przez Administratora środki mają na celu ochronę danych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub uzyskaniem dostępu, wykorzystaniem i innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych osobowych.

3. Administrator regularne ocenia skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

§4. Informacja o plikach cookies

1. W trakcie korzystania z Platformy internetowej w sposób automatyczny zbierane są niezbędne informacje zawarte w plikach cookies, ażeby Platforma internetowa mogła być wyświetlana prawidłowo Użytkownikowi.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne (najczęściej małe pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Celem ich zbierania jest zwiększenie funkcjonalności Serwisu szczegółowo wskazane w ust. 4. Pliki cookies są zaszyfrowane, więc osoby niepowołane nie mają do nich dostępu. Ponadto, pliki cookies zazwyczaj gromadzą ogólne dane na temat lokalizacji Użytkownika, sposobu rozpoczęcia korzystania z Serwisu, czasu przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym etc.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest FARBIARNIA SPACE tj. Administrator.

4. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora (w zależności od zakresu wyrażonych zgód na Pliki cookies) w celu:
– zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu,
– dostosowania zawartości stron internetowych platformy internetowej do preferencji Użytkownika, w szczególności do wyświetlenia treści w wybranych przez Użytkownika języku (m.in. zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści, dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie oraz w sieci reklamowej);
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy platformy internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (m.in. mierzenie ruchu użytkownika na stronach);
– niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

5. Przechowywane informacje w Plikach cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w jego urządzeniu.

6. Odpowiednio skonfigurowane Pliki cookies są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył. Pliki cookies nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu Użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z platformy internetowej.

7. W ramach platformy internetowej stosowany jest jeden zasadniczy rodzaj plików cookies: pliki niezbędne „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

8. Biorąc pod uwagę cel, dla którego Administrator stosuje Pliki cookies, dzielą się ona na następujące rodzaje:

a. „funkcjonalne” Pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

b. „wydajnościowe” Pliki cookies – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z platformy internetowej przez Użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów;

c. „statystyczne” Pliki cookies – służące do zliczania statystyk dotyczących platformy internetowej.

9. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe, np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

10. Użytkownicy Platformy internetowej mogą jednak dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Platformy internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), najczęściej w sekcji dotyczącej ustawień prywatności.

11. Odnośnie najczęściej stosowanej przeglądarki Google Chrome, Administrator przedstawia, następującą ogólną instrukcję obsługi plików cookies:
1) Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), następnie w zakładkę Ustawienia,
2) W sekcji „Prywatność” należy nacisnąć przycisk „Ustawienia witryn”.
3) W sekcji „Pliki cookies i dane stron” można zmienić następujące ustawienia plików cookies:
– usuwanie plików cookies,
– domyślne blokowanie plików cookies,
– domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki,
– określanie wyjątków dla plików cookies z konkretnych witryn lub domen.

12. Wykorzystanie przez Administratora danych uzyskanych przy użyciu Plików cookies, jest możliwe po wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika. Wycofanie zgody wskazanej powyżej, następuje przez usunięcie Plików cookies z przeglądarki internetowej.

13. Brak obsługi niektórych Plików cookies może skutkować ograniczeniem funkcjonalności platformy internetowej.

§5. Postanowienia końcowe

1. FARBIARNIA SPACE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 03.03.2021

3. Użytkownicy mają nieprzerwany dostęp do niniejszej Polityki pod adresem https://farbiarniaspace.com/polityka-prywatnosci/