REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTERA
FARBIARNIA SPACE

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania newslettera prowadzonego przez spółkę FARBIARNIA SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej w ramach działalności platformy internetowej dostępnej pod adresem: https://www.farbiarniaspace.com/ (zwanej dalej także „platforma internetowa” lub „strona internetowa”).

§1.
Postanowienia ogólne
1. Podmiotem prowadzącym usługę elektroniczną newslettera jest spółka FARBIARNIA SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Józefa Piłsudskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000865075, NIP: 9372731058, REGON: 387295892 (zwana dalej także: „FARBIARNIA SPACE” lub „Usługodawca”).
2. W ramach korzystania z platformy internetowej, każdy użytkownik będący zarówno konsumentem, jak i przedsiębiorcą może skorzystać z oferowanej usługi newslettera.
3. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z usługi newslettera, użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, z którymi powinien się wcześniej zapoznać.

§2.
Wymagania techniczne
1. Korzystanie z usługi newslettera jest nieodpłatne, dobrowolne oraz dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
2. Korzystanie z usługi newslettera wymaga istnienia aktywnego połączenia pomiędzy narzędziem użytkownika a siecią Internet oraz dostępu użytkownika do wykorzystywanego urządzenia. Wymagania dla połączenia z siecią dla każdego narzędzia są różne, jednakże w każdym przypadku niezbędne jest oraz posiadanie poczty elektronicznej.

§3.
Usługa newslettera
1. Usługa newslettera jest cykliczną, elektroniczną usługą dystrybucji informacji handlowych o bieżących wydarzeniach, aktywnościach oraz promocjach związanych z działalnością FARBIARNIA SPACE za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkowników adres e-mail.
2. Skorzystanie z usługi newslettera wymaga łącznie:
a)wskazania adresu poczty elektronicznej (e-mail), imienia, nazwiska oraz nazwy firmy Użytkownika w miejscu do tego przeznaczonym na stronie internetowej bądź poprzez wyrażenie takiej intencji w inny sposób (w szczególności poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres: info@farbiarniaspace.pl, b)wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz na przetwarzanie danych osobowych związanych ze świadczeniem, tejże usługi;
c) istnienia aktywnego połączenia pomiędzy narzędziem użytkownika a siecią Internet.
3. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony.
4. Świadczenie usługi newslettera rozpoczyna się w momencie skutecznego dokonania przez użytkownika czynności wskazanych w ust. 2.
5. Rezygnacja z usługi newslettera może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie takiej informacji pod adres: info@farbiarniaspace.pl.

6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z newslettera w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich oraz danych osobowych, mając przy tym na uwadze, iż zakazane jest w szczególności:
a) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,
b) naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych innych Użytkowników, Usługodawcy oraz jego pracowników i osób z nim powiązanych,
c) w miejscach przeznaczonych do zamieszczania danych osobowych zakazane jest podawanie nieprawdziwych danych osobowych, w tym w szczególności wprowadzanie cudzych danych osobowych,
d) podejmowanie działań mających na celu jakąkolwiek ingerencję w funkcjonowanie i oprogramowanie newslettera oraz platformy internetowej, w tym w szczególności podejmowanie działań hakerskich służących przełamywaniu zabezpieczeń strony internetowej, umieszczaniu jakichkolwiek plików, aplikacji czy programów negatywnie oddziałujących na innych Użytkowników lub Usługodawcę (tzw. wirusy, trojany, robaki, backdoory, złośliwe oprogramowanie),
e) wykorzystywanie zamieszczonych w newsletterze treści w inny sposób niż dla użytku osobistego.

§4.
Administrator danych osobowych
W ramach świadczenia usługi newslettera Usługodawca zbiera dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi newslettera i w tym zakresie staje się Administratorem danych osobowych. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych przez Administratora znajdują się w Polityce prywatności w tym miejscu. Polityka prywatności zawiera także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

§5.
Procedura reklamacyjna
1. Reklamacje w zakresie świadczonej usługi mogą być zgłaszane Usługodawcy w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@farbiarniaspace.pl
Z2. głaszana reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego, umożliwiające przekazanie odpowiedzi na zgłoszenie, a także szczegółowy opis występującego problemu , tj. w szczególności powinna zawierać uzasadnienie merytoryczne oraz formalne reklamacji, a także oczekiwania użytkownika wobec Usługodawcy.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zawierającej wszystkie elementy wskazane w ust. 2.

§6.
Dane kontaktowe
Usługodawca wskazuje następujące dane kontaktowe:
FARBIARNIA SPACE
43-300 Bielsko-Biała, ul. Józefa Piłsudskiego 3

e-mail: hello@farbiarniaspace.com
telefon: +48 600440704

§7.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 
8.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy (Pl. Powstańców Warszawy 1, 00‐030 Warszawa, tel: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl ), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§8.
Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług z tym zastrzeżeniem, iż Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych zmianach.
2. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu były lub stały się nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują moc wiążącą.
3. Do wszelkich spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

§4. Informacja o plikach cookies

1. W trakcie korzystania z Platformy internetowej w sposób automatyczny zbierane są niezbędne informacje zawarte w plikach cookies, ażeby Platforma internetowa mogła być wyświetlana prawidłowo Użytkownikowi.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne (najczęściej małe pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Celem ich zbierania jest zwiększenie funkcjonalności Serwisu szczegółowo wskazane w ust. 4. Pliki cookies są zaszyfrowane, więc osoby niepowołane nie mają do nich dostępu. Ponadto, pliki cookies zazwyczaj gromadzą ogólne dane na temat lokalizacji Użytkownika, sposobu rozpoczęcia korzystania z Serwisu, czasu przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym etc.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest FARBIARNIA SPACE tj. Administrator.

4. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora (w zależności od zakresu wyrażonych zgód na Pliki cookies) w celu:
– zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu,
– dostosowania zawartości stron internetowych platformy internetowej do preferencji Użytkownika, w szczególności do wyświetlenia treści w wybranych przez Użytkownika języku (m.in. zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści, dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie oraz w sieci reklamowej);
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy platformy internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (m.in. mierzenie ruchu użytkownika na stronach);
– niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

5. Przechowywane informacje w Plikach cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w jego urządzeniu.

6. Odpowiednio skonfigurowane Pliki cookies są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył. Pliki cookies nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu Użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z platformy internetowej.

7. W ramach platformy internetowej stosowany jest jeden zasadniczy rodzaj plików cookies: pliki niezbędne „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

8. Biorąc pod uwagę cel, dla którego Administrator stosuje Pliki cookies, dzielą się ona na następujące rodzaje:

a. „funkcjonalne” Pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

b. „wydajnościowe” Pliki cookies – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z platformy internetowej przez Użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów;

c. „statystyczne” Pliki cookies – służące do zliczania statystyk dotyczących platformy internetowej.

9. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe, np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

10. Użytkownicy Platformy internetowej mogą jednak dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Platformy internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), najczęściej w sekcji dotyczącej ustawień prywatności.

11. Odnośnie najczęściej stosowanej przeglądarki Google Chrome, Administrator przedstawia, następującą ogólną instrukcję obsługi plików cookies:
1) Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), następnie w zakładkę Ustawienia,
2) W sekcji „Prywatność” należy nacisnąć przycisk „Ustawienia witryn”.
3) W sekcji „Pliki cookies i dane stron” można zmienić następujące ustawienia plików cookies:
– usuwanie plików cookies,
– domyślne blokowanie plików cookies,
– domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki,
– określanie wyjątków dla plików cookies z konkretnych witryn lub domen.

12. Wykorzystanie przez Administratora danych uzyskanych przy użyciu Plików cookies, jest możliwe po wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika. Wycofanie zgody wskazanej powyżej, następuje przez usunięcie Plików cookies z przeglądarki internetowej.

13. Brak obsługi niektórych Plików cookies może skutkować ograniczeniem funkcjonalności platformy internetowej.

§5. Postanowienia końcowe

1. FARBIARNIA SPACE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 03.03.2021

3. Użytkownicy mają nieprzerwany dostęp do niniejszej Polityki pod adresem https://farbiarniaspace.com/polityka-prywatnosci/